Hvordan ivareta nyansatte på hjemmekontor?

Det viktigste med en velkomstprosess er at den nyansatte raskt skal føle eierskap og stolthet til stillingen. Men, det å sikre at en nyansatt får en god velkomst kan være krevende i en normalsituasjon. Nyansatte trenger kontinuerlig tilbakemelding og veiledning for å forstå sin rolle. Under selve velkomstprosessen er dette et delt ansvar – den nyansatte må aktivt søke tilbakemelding, og leder må gi tilbakemelding jevnlig. Hvordan sikrer vi at nyansatte blir ivaretatt når så mange befinner seg på hjemmekontor?

Photo by cottonbro on Pexels.com

Her er våre tips til hvordan du kan ivareta dine nyansatte på hjemmekontor:

Sørg for forutsigbarhet!

Ha en tydelig opplæringsplan. På denne måten sikrer du en systematisk og oversiktlig introduksjon i stillingen. Legg inn både formelle og uformelle aktiviteter som kan bidra til å skape en unik opplevelse for den nyansatte. Skap trygghet og forutsigbarhet ved å gi den nyansatte et tydelig bilde av hvilke forventninger og mål som gjelder den første tiden. Husk å følge opp planen jevnlig.

Gi den nyansatte en mentor!

Nyansatte trenger støtte og veiledning fra både leder og kolleger for å komme raskt og godt inn i jobben, og for mange er det nyttig å ha en fast støttespiller i starten. En mentor kan være en mer «lommekjent» kollega som får et spesielt ansvar for å gjøre den nyansatte kjent og trygg på kolleger, arbeidsmåter og arbeidsmiljø.

Les mer om mentor/fadder her: Ny på laget – OUS rekruttering

Sørg for at den nyansatte har nødvendig utstyr!

Like viktig som å ha utstyret på plass, må du passe på at den nyansatte får opplæring og støtte i hvordan man bruker det. Har man ikke jobbet i OUS tidligere kan det være utfordrende å logge seg på sykehusets nettverk hjemmefra første gang. Selv vi som har jobbet her lenge opplever utfordringer med teknikken på hjemmekontoret fra tid til annen..!

Informer medarbeider og nøkkelpersoner om at du har en nyansatt!

Send en mail til nøkkelpersoner og medarbeidere og informer om dere har en nyansatt. Fortell når vedkommende begynner, hva hen skal jobbe med, hva hen har gjort tidligere og gjerne litt om hvorfor vedkommende fikk jobben. Oppfordre alle til å invitere den nyansatte på korte digitale møter hvor de kan presentere seg og hva de jobber med.

Bruk video i digitale møter!

Som ny, er det vanskelig å bli kjent dersom man aldri ser kollegaene sine! Skru derfor på video under møtene. Men husk at selv om det å møtes digitalt er et godt alternativ, erstatter det ikke den daglige kontakten. For eksempel mister man den daglige tilbakemeldingen fra leder og kollegaer i form av bekreftende kommentarer, anerkjennende nikk, smil og småprat i gangen.

Involver den nyansatte!

Den nyansatte er gjerne full av engasjement og har et stort ønske om å bidra fra dag én. Be den nyansatte om å komme med innspill til sin egen opplæringsplan, og samarbeid om å lage en oversikt over hvilke oppgaver som skal prioriteres. Gi den nyansatte tydelige rammer, mandater og handlingsrom – og ikke minst tillit.

Ha virtuelle kaffepauser og quiz i lunsjen!

Det vil variere hvor stor innvirkning fravær av sosial kontakt har på den enkelte, avhengig av blant annet hjemmesituasjon og personlighet. Som leder bør du ha dette på radaren. Tenk gjennom om det er mulig å opprette sosiale arenaer, og legg til rette for god informasjonsflyt om hva medarbeidere jobber med internt i egen enhet.

Oppfordre kollegaer til å ta kontakt!

Det er alltid hyggelig å føle seg velkommen og at andre ønsker å bli kjent med deg.

Hørt om onboarding?

Onboarding er et begrep som brukes innen HR. Det handler om den viktige oppgaven med å ta i mot nye ansatte på en måte som gjør at de både føler seg velkommen og lærer det de trenger å lære.

Onboarding er opprinnelig et maritimt uttrykk som betegner det å få om bord et nytt medlem av mannskapet. Et nytt medlem av besetningen må jo gjøre seg kjent med skipet og mannskapet. Hvis det er en helt fersk matros trenger han kanskje opplæring i sjømannsfaget også.

Selv om onboarding er et ganske etablert begrep innen HR, er det mange her ved OUS som ønsker at vi benytter oss av et norskord. Den norske oversettelsen av onboarding er påmønstring, men innen HR kan vi på norsk oversette det til «velkomst» eller «velkomst av nyansatte».

Du finner mer om velkomst av nyansatte i eHåndboka:

Vi kommer til å ha en serie innlegg som tar for seg ulike deler av en onboarding, eller velkomst og velkomst av nyansette som vi kommer til å kalle det fremover. I mellomtiden hører vi gjerne fra dere om dere har noen gode rutiner på å ønske nyansatte velkommen hos dere. Bruk kommentarfeltet under her!

La oss ta en kaffe sammen!

De fleste av oss husker godt vår første arbeidsdag i ny jobb. Det er en spesiell dag for alle — vi er spente, nysgjerrige og nervøse. Det er også en spennende dag for de ansatte som skal få en ny kollega og for deg som leder som får en medarbeider i ansattgruppen.

Hvordan blir dynamikken i gruppen? Kommer den nyansatte til å trives? Hvordan vil vedkommende håndtere de nye arbeidsoppgavene? Ivaretakelse fra første stund er viktig. Undersøkelser viser at ansatte som vært gjennom en ordentlig onboarding hadde 69 prosent sjanse for å bli organisasjonen i tre år, og det har også innvirkning på prestasjonene.

Et hyggelig tiltak er for eksempel å ta en kaffe med den nyansatte i løpet av første arbeidsdag for å høre hvordan vedkommende har hatt det så langt hos dere. En kaffe og kun dere to. Dette trenger ikke å ta lang tid, men for den ansatte vil dette være noe vedkommende vil sette stor pris på.

Trolig vil vedkommende oppleve å bli sett og ivaretatt. Ved å investere i noen minutter med den nyansatte, vil det utgjøre en større investering på fremtidig motivasjon og prestasjon hos dine medarbeidere.

Prøv det ut og kanskje dette kan bli en positiv tradisjon på din avdeling.

Husker du din første arbeidsdag?

Visste du at vi har en sjekkliste for deg som har rekruttert en ny medarbeider?

Som en del av Velkomstprogrammene ved OUS, er det laget en sjekkliste for ledere i eHåndbok. Det er nærmeste leder som er ansvarlig for at alle nyansatte, inklusiv timebetalte og vikarer fra byrå får nødvendig opplæring i enheten. Sjekkliste må derfor tilpasses den enkelte.

I sjekklisten finner du også en oversikt over viktige og praktiske oppgaver du som leder har ansvar for. Dette inkluderer blant annet å sikre at din nye medarbeider får registrert: kontonummer telefonnummer opplysninger om pårørende, eventuelle barn bierverv i Personalportalen. Disse opplysningene skal være oppdatert til enhver tid.